Paroxinor

Lek nie był jeszcze oceniany
Opakowanie produktu Paroxinor

Jeśli wyszukujesz opinii dotyczących preparatu Paroxinor, jesteś w odpowiednim miejscu. Serwis ListaLekow.pl to nasz internetowy indeks, który powstał celem zgromadzenia wypowiedzi ludzi na temat leków, odżywek, minerałów, preparatów ziołowych i suplementów diety występujących w sprzedaży. W tym momencie posiadamy 0 opinii dotyczących środka Paroxinor. Proponujemy Ci przechować adres tej strony w swoich zakładkach by wrócić tu w nieodległej przyszłości, gdy uda nam się zebrać więcej komentarzy internautów o preparatu Paroxinor.

Szczegółowe informacje o leku Paroxinor

Dostępność produktu Lek dostępny na receptę
KategoriaBrak danych
Substancja aktywna paroksetyna
Orientacyjna cena 13.36
Producent Orion Pharma
Postać produktu tabl. powl. 20 mg 30 tabl.
Informacje o produkcie na Doz.plhttp://www.doz.pl/leki/p8304-Paroxinor
Informacje o produkcie na MP.plhttp://bazalekow.mp.pl/leki/item.html?id=27686

Ulotka leku Paroxinor

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

 

Paroxinor, 20 mg, tabletki powlekane

Paroxetinum

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-        Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-        Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-        Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-        Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

 

Spis treści ulotki:

 

1.                 Co to jest lek Paroxinor i w jakim celu się go stosuje

2.                 Informacje przed zażyciem leku Paroxinor

3.                 Jak zażywać lek Paroxinor

4.                 Możliwe działania niepożądane

5.                 Jak przechowywać lek Paroxinor

6.                 Inne informacje

 

 

 

1.       CO TO JEST LEK PAROXINOR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

 

Lek Paroxinor należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu

serotoniny (SSRI), które są lekami przeciwdepresyjnymi.

 

Lek Paroxinor stosowany jest w leczeniu:

-        depresji (epizodów ciężkiej depresji).

-        zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (nerwicy natręctw).

-        zaburzenia lękowego z napadami lęku z agorafobią lub bez (np. strach przed opuszczeniem

mieszkania, wchodzeniem do sklepów lub strach przed miejscami publicznymi).

-        fobii społecznej (wszechogarniającego strachu przed kontaktami z ludźmi lub unikanie takich sytuacji).

-        zaburzeń lękowych uogólnionych (długotrwale obecnego strachu, w przypadku którego dominuje przewlekłe, nerwowe martwienie się).

-        zaburzenia stresowego pourazowego (lęku spowodowanego przez traumatyczne zdarzenie).

 

 

 

2.       INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU PAROXINOR

 

Kiedy nie zażywać leku Paroxinor:

 

-        u pacjentów z nadwrażliwością (uczulonych) na paroksetynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Paroxinor.

 

-        jeżeli pacjent przyjmuje równocześnie lub przyjmował w ciągu ostatnich dwóch tygodni inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO). Inhibitory MAO są grupą leków stosowanych m.in. w leczeniu depresji i choroby Parkinsona. Przed zażyciem leku Paroxinor należy skontaktować się z lekarzem.

 

-        jeżeli pacjent zamierza przyjmować inhibitory MAO. Należy zachować przynajmniej jeden tydzień odstępu od zakończenia przyjmowania leku Paroxinor do rozpoczęcia leczenia inhibitorami MAO. Należy zapytać lekarza o radę.

 

1

 

-        jeżeli pacjent jest leczony tiorydazyną lub pimozydem (leki stosowane w leczeniu psychoz).

 

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Paroxinor

 

-        Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat:

Leku Paroxinor nie należy stosować w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Należy wiedzieć, że pacjenci w tym wieku są narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia takich działań niepożądanych, jak próba samobójcza, myśli samobójcze i wrogość (przede wszystkim agresja, zachowania buntownicze i złość) podczas stosowania leków z tej grupy. Mimo to, lekarz może przepisać lek Paroxinor pacjentom w wieku poniżej 18 roku życia, jeżeli uzna, że leży to w ich najlepiej pojętym interesie. Jeżeli  pacjentowi w wieku poniżej 18 roku życia przepisano lek Paroxinor, w związku z czym mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, należy ponownie skontaktować się ze swoim lekarzem. Jeśli u pacjenta poniżej 18 roku życia przyjmującego lek Paroxinor pojawi się lub nasili którykolwiek z objawów wymienionych powyżej, należy poinformować o tym lekarza. Ponadto, nie wykazano dotychczas długoterminowego wpływu leku

Paroxinor na bezpieczeństwo dotyczące wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego w tej grupie wiekowej.

 

Myśli samobójcze i pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych

Osoby, u których występuje depresja lub zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie mogą nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj dopiero po upływie około 2 tygodni, czasem później.

 

Powyższe objawy są bardziej prawdopodobne u:

- pacjentów, u których już wcześniej występowały myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie;

- młodych dorosłych pacjentów. Dane z badań klinicznych wykazują zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

 

Jeśli u pacjenta pojawia się myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

 

 

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych oraz poproszenie o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może poprosić o informowanie go, gdy zauważą, że depresja lub lęk się nasiliły lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

 

 

-        jeśli u pacjenta rozwiną się takie objawy jak, wewnętrzne poczucie niepokoju i pobudzenie psychoruchowe, obejmujące niemożność spokojnego siedzenia lub stania, zwykle związane z subiektywnie odczuwanym dyskomfortem (akatyzje). Stan ten występuje na ogół w ciągu

pierwszych tygodni leczenia i może się pogłębiać pod wpływem zwiększania dawek leku (patrz punkt „Możliwe działania niepożądane”).

 

-        jeśli u pacjenta rozwiną się takie objawy jak, wysoka gorączka, skurcze mięśni, splątanie i lęk, ponieważ te objawy mogą być przejawem tzw. „zespołu serotoninowego”.

 

-        jeśli pacjent miał w przeszłości epizody manii (nadmiernie aktywne zachowanie lub myśli).

Paroxinor należy odstawić u każdego pacjenta wchodzącego w fazę maniakalną. Należy zasięgnąć porady lekarza.

 

-        jeśli u pacjenta występuje choroba serca, wątroby lub nerek. Zalecane jest zmniejszenie dawki

u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub u pacjentów z niewydolnością wątroby.

 

-        jeśli pacjent choruje na cukrzycę. Lek Paroxinor może powodować zwiększenie lub zmniejszenie stężenia glukozy we krwi. Może być konieczne skorygowanie dawki insuliny lub leku przeciwcukrzycowego przyjmowanego doustnie.

 

-        jeśli pacjent choruje na padaczkę.

 

-        jeśli u pacjenta wystąpią drgawki w trakcie leczenia lekiem Paroxinor. Należy przerwać

stosowanie leku Paroxinor i skontaktować się z lekarzem.

 

-        jeśli pacjent jest poddawany elektrowstrząsom w ramach leczenia depresji.

 

-        jeśli pacjent choruje na jaskrę (podwyższenie ciśnienia w gałkach ocznych).

 

-        jeśli pacjent jest narażony na ryzyko zmniejszenia stężenia sodu we krwi (hiponatremii), np. w związku z jednoczesnym stosowaniem innych leków i z marskością wątroby. Hiponatremię rzadko zgłaszano w trakcie leczenia lekiem Paroxinor i głównie u pacjentów w wieku podeszłym.

 

-        jeżeli pacjentka stosuje tamoksyfen (w leczeniu raka piersi). Paroxinor może wpływać na skuteczność działania tamoksyfenu , dlatego tez lekarz może zalecić stosowanie innego leku przeciwdepresyjnego.

 

-        jeśli pacjent ma lub miał zaburzenia krwi (np. nieprawidłowe krwawienia do skóry lub

w żołądku).

 

-        jeśli pacjent przyjmuje leki zwiększające ryzyko krwawienia (patrz „Zażywanie leku Paroxinor

z innymi lekami”).

 

Pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza, jeśli któreś z wymienionych sytuacji kiedykolwiek go dotyczyły.

 

Zażywanie leku Paroxinor z innymi lekami

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, i o lekach ziołowych.

 

Interakcja oznacza, że leki stosowane w tym samym czasie mogą wzajemnie wpływać na skutki ich podania i/lub działania niepożądane. Poniższe uwagi mogą również dotyczyć leków, które pacjent stosował w dowolnym momencie w przeszłości lub będzie stosował w najbliższej przyszłości. Interakcja może wystąpić w trakcie jednoczesnego stosowania leku Paroxinor z następującymi lekami:

-        trójpierścieniowym lekiem przeciwdepresyjnym (stosowanym w leczeniu depresji), np.

klomipraminą, nortryptyliną i dezypraminą.

-        SSRI selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny ( ang. selective serotonin reuptake inhibitors), np. cytalopramem i fluoksetyną.

-        L-tryptofanem (stosowanym w leczeniu zaburzeń snu).

-        inhibitorami MAO (np. stosowanymi w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona) (patrz punkt

„Kiedy nie zażywać leku Paroxinor”).

-        litem (stosowanym w leczeniu zaburzeń umysłowych).

-        zielem dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

-        tryptanami (stosowanymi w leczeniu migren) np. sumatryptanem.

-        tramadolem (silnym lekiem przeciwbólowym).

-        linezolidem (antybiotykiem).

-        metylotioniniowy chlorek (błękit metylenowy) (stosowany np. jako antidotum lub antyseptyk).

-        petydyna (silny środek przeciwbólowy).

-        fentanyl (używany w znieczuleniu ogólnym lub przewlekłym bólu).

 

Jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych leków może nasilając działania serotoninergiczne leku Paroxinor prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego (patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Paroxinor”).

 

-        perfenazyną, rysperydonem, atomoksetyną, tiorydazyną, pimozydem i klozapiną (lekami

przeciwpsychotycznymi).

-        propafenonem i flekainidem (stosowanymi w leczeniu nieregularnego rytmu serca).

-        metoprololem (stosowanym w leczeniu niewydolności serca).

Jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych leków może prowadzić do zwiększenia częstości ich działań niepożądanych, takich jak zaburzenia ze strony serca, które bywają niekiedy ciężkie (patrz

„Kiedy nie zażywać leku Paroxinor”).

 

-        fenobarbitalem, karbamazepiną i fenytoiną (stosowanymi w leczeniu padaczki).

-        ryfampicyną (antybiotykiem).

-        skojarzeniem fosamprenawiru i rytonawiru (stosowanymi w leczeniu zakażeń HIV). Jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych produktów leczniczych może osłabić działanie leku Paroxinor poprzez nasilenie metabolizmu paroksetyny.

 

-        tamoksyfenem, który jest stosowany w leczeniu raka piersi.

Jednoczesne stosowanie tamoksyfenu z lekiem Paroxinor może powodować zmniejszenie skuteczności działania tamoksyfenu.

 

-        NLPZ – niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. ibuprofenem, diklofenakiem),

inhibitorami cyklooksygenazy typu 2 i kwasem acetylosalicylowym (lekami przeciwbólowymi).

-        warfaryną (stosowaną w zapobieganiu krzepnięciu krwi).

Jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych leków może prowadzić do zwiększenia/wydłużenia krwawienia (patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Paroxinor”).

 

-        procyklidyną (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona). Może wystąpić zwiększenie

częstości działań niepożądanych procyklidyny na skutek jej zwiększonego stężenia we krwi.

 

Należy zauważyć, że wyżej wymienione leki mogą być pacjentowi znane pod innymi nazwami, często nazwami markowymi. W tym punkcie ulotki podano jedynie substancję czynną lub grupę terapeutyczną leku, a nie nazwę markową. Pacjent powinien zawsze dokładnie czytać informacje znajdujące się na opakowaniu i w ulotce dla pacjenta stosowanych przez siebie leków, gdzie powinna być podana substancja czynna lub grupa terapeutyczna leku.

 

Zażywanie leku Paroxinor z jedzeniem i piciem

 

Jedzenie: Tabletki należy przyjmować rano podczas śniadania. Zmniejszy to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

 

Alkohol: Nie jest zalecane spożywanie alkoholu podczas stosowania leku Paroxinor.

 

Ciąża i karmienie piersią

 

Ciąża:

 

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

 

Po stosowaniu leku Paroxinor w pierwszych trzech miesiącach ciąży może występować niewielkie zwiększenie ryzyka wad wrodzonych (układu krążenia) u dziecka, dlatego kobiety rozważające zajście w ciążę lub będące w ciąży muszą poinformować o tym lekarza. Lekarz zadecyduje, czy stosowanie leku Paroxinor jest bezwzględnie konieczne lub czy istnieje możliwość zastosowania innych rodzajów leczenia u pacjentki.

 

Należy upewnić się, że położna i (lub) lekarz wiedzą o tym, że pacjentka przyjmuje lek Paroxinor. Podobne do niego leki (z grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny - SSRI) stosowane przez kobiety w ciąży mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia u dziecka ciężkiej choroby, zwanej przetrwałym nadciśnieniem płucnym noworodków (PPHN), powodującej przyśpieszony oddech i sinienie skóry dziecka. Objawy te zazwyczaj występują w pierwszej dobie życia dziecka. Jeśli tak się stanie, należy natychmiast skontaktować się z położną i (lub) lekarzem.

 

Nie należy przerywać leczenia w sposób nagły.

 

Jeśli pacjentka zażywa lek Paroxinor w ostatnich 3 miesiącach ciąży, należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ u noworodka mogą wystąpić pewne nieprawidłowe objawy. Objawy te na ogół występują w ciągu pierwszych 24 godzin po urodzeniu dziecka. Należą do nich: trudności ze spaniem lub z przyjmowaniem pokarmu, trudności z oddychaniem, zsinienie, zbyt wysoka lub za niska temperatura ciała, wymioty, płaczliwość, sztywność lub zwiotczenie mięśni, podsypianie, drżenia mięśniowe, nerwowość lub napady drgawkowe. W razie wystąpienia tego typu objawów u dziecka, należy skontaktować się z lekarzem, który udzieli odpowiednich porad.

 

Karmienie piersią:

 

Lek Paroxinor może w niewielkich ilościach przenikać do mleka matki. Jeśli pacjentka zażywa

Paroxinor, powinna skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem karmienia piersią.

 

Płodność:

 

W badaniach na zwierzętach wykazano, że paroksetyna obniża jakość nasienia. Teoretycznie może to

wpływać na płodność, choć jak dotąd nie zaobserwowano oddziaływania na płodność u ludzi.

 

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

 

Paroxinor może powodować działania niepożądane (takie jak zawroty głowy, senność lub splątanie), które wpływają na zdolność koncentracji i szybkość reakcji. W przypadku wystąpienia tych działań niepożądanych pacjent nie powinien prowadzić samochodu, obsługiwać urządzeń mechanicznych ani robić niczego, co wymaga szczególnej uwagi.

 

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Paroxinor

 

Paroxinor zawiera niewielką ilość laktozy. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję pewnych

cukrów mogą stosować ten lek dopiero po zasięgnięciu porady lekarza.

 

 

 

3.       JAK ZAŻYWAĆ LEK PAROXINOR

 

Paroxinor należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

 

Zazwyczaj stosowana dawka wynosi:

 

Dorośli

 

Depresja

Zalecana dawka wynosi 20 mg na dobę. Zależnie od reakcji pacjenta na lek dawkę można stopniowo zwiększać o 10 mg do dawki 50 mg na dobę.

 

Na ogół poprawa rozpoczyna się u pacjentów po tygodniu leczenia, jednak może być odczuwalna dopiero od drugiego tygodnia. Leczenie należy stosować przez co najmniej 6 miesięcy.

 

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)

Dawka początkowa wynosi 20 mg na dobę. Zależnie od reakcji pacjenta na lek dawkę można stopniowo zwiększać o 10 mg do dawki 40 mg na dobę. Zalecana dawka wynosi 40 mg na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 60 mg. Leczenie należy stosować przez kilka miesięcy.

 

Zaburzenia lękowe z napadami lęku

Dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę. Zależnie od reakcji pacjenta na lek dawkę można stopniowo zwiększać o 10 mg do dawki 40 mg na dobę. Zalecana dawka wynosi 40 mg na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 60 mg. Leczenie należy stosować przez kilka miesięcy.

 

Fobia społeczna, zaburzenia lękowe uogólnione i zaburzenia stresowe pourazowe

Zalecana dawka wynosi 20 mg na dobę. Zależnie od reakcji pacjenta na lek dawkę można stopniowo zwiększać o 10 mg do dawki 50 mg na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg.

 

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować paroksetyny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

 

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Zależnie od reakcji pacjenta na lek dawkę można zwiększyć do 40 mg na dobę. Maksymalna dawka

dobowa wynosi 40 mg.

 

Ciężkie zaburzenia czynności nerek

Lekarz przepisze pacjentowi właściwą dawkę.

 

Zaburzenia czynności wątroby

Lekarz przepisze pacjentowi właściwą dawkę. Lek stosować doustnie.

Lek najlepiej zażyć rano podczas posiłku, popijając szklanką wody.

Tabletkę lub połówki tabletki należy raczej połykać w całości niż po pogryzieniu.

 

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Paroxinor

 

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Paroxinor należy skontaktować się

z lekarzem, farmaceutą lub z najbliższym szpitalem.

 

Objawami przedawkowania są np. wymioty, rozszerzone źrenice, gorączka, zmiany ciśnienia tętniczego, ból głowy, mimowolne skurcze mięśniowe, pobudzenie, lęk i przyspieszenie rytmu serca.

 

Pominięcie zażycia leku Paroxinor

 

W przypadku pominięcia dawki leku Paroxinor należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

Przerwanie stosowania leku Paroxinor

 

Nie należy przerywać leczenia lekiem Paroxinor bez konsultacji z lekarzem, nawet jeśli pacjent

poczuje się lepiej.

 

W przypadku nagłego przerwania stosowanego dłuższy czas leku u pacjenta mogą wystąpić objawy odstawienia: zawroty głowy, zaburzenia czuciowe (drętwienie lub mrowienie, nazywane parestezjami, uczucie porażenia prądem i dzwonienie w uszach), zaburzenia snu (w tym intensywne sny), mdłości

 

(nudności), biegunka, bóle głowy, szybki i nieregularny rytm serca (kołatanie serca), drżenia, zwiększona potliwość, zaburzenia widzenia lub uczucie pobudzenia, lęku, podrażnienia lub trudności z uświadomieniem sobie przez pacjenta, gdzie się znajduje (dezorientacja). Objawy te mają na ogół

nasilenie łagodne lub umiarkowane i ustępują samoistnie w ciągu dwóch tygodni. Jednak u niektórych pacjentów mogą być cięższe lub utrzymywać się dłużej. Występują zazwyczaj w ciągu pierwszych kilku dni po przerwaniu stosowania leku. Patrz punkt 4 „Objawy odstawienia po zakończeniu stosowania paroksetyny”.

 

Podczas kończenia stosowania leku Paroxinor lekarz poinformuje pacjenta, jak zredukować dawkę powoli, w ciągu kilku tygodni lub miesięcy, co powinno zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia objawów odstawienia. Jednym ze sposobów jest stopniowe redukowanie przyjmowanej dawki leku Paroxinor o 10 mg na tydzień.

 

W przypadku wystąpienia u pacjenta objawów odstawienia podczas stopniowego zmniejszania dawek lekarz może zalecić odstawianie w wolniejszym tempie. Jeśli u pacjenta wystąpią ciężkie objawy odstawienia po przerwaniu stosowania leku Paroxinor, powinien skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić powrót do stosowania tabletek i ich odstawianie w wolniejszym tempie.

 

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

 

 

4.       MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

 

Paroxinor, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego pacjenta

one wystąpią.

 

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią następujące objawy:

-        obrzęk twarzy, języka i/lub gardła i/lub trudności z połykaniem lub pokrzywka

z towarzyszącymi trudnościami z oddychaniem (obrzęk naczynioruchowy)

 

-        wysoka gorączka, skurcze mięśni, splątanie i lęk, ponieważ objawy te mogą wskazywać na wystąpienie tzw. zespołu serotoninowego.

 

Jeśli u pacjenta pojawią się myśli lub wyobrażenia samobójcze w trakcie stosowania leku Paroxinor,

zwłaszcza w ciągu pierwszych 2–4 tygodni, powinien on niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

 

Inne działania niepożądane

 

Częstość występowania działań niepożądanych klasyfikuje się następująco:

 

Bardzo często:       występujące u więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów
Często:                  występujące u 1 do 10 pacjentów na 100 leczonych pacjentów
Niezbyt często:      występujące u 1 do 10 pacjentów na 1000 leczonych pacjentów
Rzadko:                 występujące u 1 do 10 pacjentów na 10 000 leczonych pacjentów
Bardzo rzadko:      występujące u mniej niż 1 pacjenta na 10000 leczonych pacjentów
Nieznana:              częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

 

Obserwowano następujące działania niepożądane:

 

Bardzo często:

zaburzenia koncentracji,

mdłości (nudności),

zaburzenia czynności seksualnych.

 

Często:

 

 

zmniejszenie łaknienia, zwiększenie stężenia cholesterolu,

senność, bezsenność, pobudzenie, nietypowe sny (także koszmary senne), bóle głowy,

zawroty głowy, drżenie ciała (drżenia), niewyraźne widzenie,

ziewanie,

zaparcia, biegunki, wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej, pocenie się,

osłabienie (astenia), zwiększenie masy ciała.

 

Niezbyt często:

nieprawidłowe  krwawienia,  głównie  w  obrębie  skóry  i  błon  śluzowych  (w  większości

wybroczyny),

splątanie, omamy,

powolne i/lub mimowolne ruchy (objawy pozapiramidowe), przyspieszenie rytmu serca.

przejściowe podwyższenie lub obniżenie ciśnienia tętniczego, które może powodować zawroty głowy lub omdlenie przy nagłym wstawaniu. Leczenie paroksetyną wywoływało przejściowe podwyższenie lub obniżenie ciśnienia tętniczego, na ogół u pacjentów z istniejącym uprzednio wysokim ciśnieniem tętniczym (nadciśnieniem) lub lękiem.

rozszerzenie źrenic,

wysypki skórne, świąd,

niemożność oddania moczu (zatrzymanie moczu), mimowolne popuszczanie moczu

(nietrzymanie moczu).

 

Rzadko:

zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia). Hiponatremia występowała przede wszystkim u pacjentów w podeszłym wieku i czasem wynika z SIADH (zespół nieprawidłowego wydzielania ADH).

reakcje maniakalne, lęk, uczucie oderwania od własnej osoby (depersonalizacja), napady paniki, niepokój ruchowy i uczucie niemożności usiedzenia na jednym miejscu, (patrz punkt 2.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Paroxinor”. Objawy te mogą także być spowodowane przez chorobę, na którą pacjent jest leczony.

drgawki, zespół niespokojnych nóg, zwolnienie rytmu serca,

podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych,

bóle stawowe, bóle mięśniowe,

hiperprolaktynemia (nieprawidłowo duże stężenia prolaktyny we krwi)/pojawienie się

wydzieliny z brodawki sutkowej.

 

Bardzo rzadko:

zmniejszenie liczby płytek krwi,

reakcje alergiczne w tym pokrzywka i obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła z utrudnieniem oddychania lub połykania (obrzęk naczynioruchowy),

zwiększenie wydzielania hormonu antydiuretycznego (zespół nieprawidłowego wydzielania

ADH), prowadzące do hiponatremii z takimi objawami, jak ból głowy, nudności i wymioty,

-        zespół serotoninowy (objawy mogą obejmować pobudzenie, splątanie, nadmierne pocenie się, omamy, nasilenie odruchów (zaburzenia nerwowo-mięśniowe), skurcze mięśni, dreszcze, przyspieszenie rytmu serca i drżenie),

ostra jaskra (zaburzenie oka spowodowane uszkodzeniem nerwu wzrokowego), krwawienia z przewodu pokarmowego,

zaburzenia ze strony wątroby (takie jak zapalenie wątroby), niekiedy związane z żółtaczką i/lub niewydolnością wątroby). Zgłaszano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Po wprowadzeniu leku na rynek działania niepożądane ze strony wątroby (takie jak zapalenie wątroby, niekiedy związane z żółtaczką i/lub niewydolnością wątroby) zgłaszano również bardzo rzadko.

 

W przypadku utrzymującego się zwiększenia wskaźników czynnościowych wątroby należy wziąć pod uwagę zakończenie podawania paroksetyny.

ciężkie reakcje skórne (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna

martwica naskórka), nadwrażliwość na światło,

długotrwały wzwód prącia (priapizm),

obrzęk tkanek spowodowany zatrzymaniem płynów.

 

Częstość nieznana:

myśli lub zachowania samobójcze. Myśli o samookaleczeniu lub mysli samobójcze zgłaszano w trakcie leczenia paroksetyną lub tuż po zakończeniu jej stosowania (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Paroxinor”).

u  niektórych  pacjentów  pojawiało  się  brzęczenie,  szum,  świstanie,  dzwonienie  lub  inny,

utrzymujący się dźwięk w uszach (szumy uszne) podczas stosowania leku Paroxinor.

 

Objawy odstawienia po zakończeniu stosowania paroksetyny

Często: zawroty głowy, zaburzenia czucia, dzwonienie w uszach (szumy uszne), zaburzenia snu, lęk, bóle głowy.

Niezbyt często: pobudzenie, nudności, drżenie, splątanie, pocenie się, niestabilność emocjonalna, zaburzenia widzenia, kołatanie serca, biegunka, drażliwość.

Patrz punkt 3: „Przerwanie stosowania leku Paroxinor”.

Zaobserwowano zwiększone ryzyko złamań kości u pacjentów przyjmujących leki tego typu. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

 

 

 

5.       JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PAROXINOR

 

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

 

Nie stosować leku Paroxinor po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym

i na blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

 

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

 

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 

6.       INNE INFORMACJE Co zawiera lek Paroxinor

­        Substancją czynną leku jest paroksetyna.

Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg paroksetyny (w postaci paroksetyny chlorowodorku

półwodnego).

 

­        Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Wapnia wodorofosforan dwuwodny (Calipharm) Wapnia wodorofosforan dwuwodny (Ditab) Wapnia wodorofosforan bezwodny

Laktoza jednowodna Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A) Magnezu stearynian

 

Otoczka tabletki:

Tytanu dwutlenek (E 171) Hypromeloza 3 cP Hypromeloza 6 cP Makrogol 400

Polisorbat 80

 

Jak wygląda lek Paroxinor i co zawiera opakowanie

 

Tabletki powlekane.

 

Tabletki powlekane leku Paroxinor 20 mg mają barwę od białej do prawie białej, kształt kapsułki, są obustronnie wypukłe, mają wytłoczoną po jednej stronie liczbę „56” oraz głęboką kreskę dzielącą

i literę „C” po drugiej stronie. Tabletkę można dzielić na połowy.

 

Tabletki powlekane leku Paroxinor 20 mg dostępne są w opakowaniach po 20, 30, 60 i 100 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo

Finlandia

 

Wytwórca

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo

Finlandia

 

Niniejszy produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

 

Nazwa      państwa członkowskiego  

Nazwa produktu leczniczego

Czechy Paroxetin Orion 20 mg potahované tablety
Dania Paroxetin Orion 20 mg filmovertrukne tabletter
Estonia Paroxinor 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid
 

Finlandia

Paroxetin Orion 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

Paroxetin Orion 20 mg filmdragerade tabletter

Łotwa Paroxinor 20 mg apvalkotās tabletes
Litwa Paroxinor 20 mg plėvele dengtos tabletės
Polska Paroxinor 20 mg tabletki powlekane
Słowacja Paroxetin Orion 20 mg filmom obalené tablety
Szwecja Paroxetin Orion 20 mg filmdragerade tabletter

 

Data ostatniej weryfikacji ulotki: 07.09.2012

Opinie na temat produktu Paroxinor

Prześlij nam swoją opinię na temat preparatu Paroxinor

Current month ye@r day *